hallinta@kauppisenlomamokit.com +358 400 483 589

Kauppisen Lomamökkien varaus- ja sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan asiakkaan ja Kauppisen Lomamökkien väliseen majoitusta, ohjelmapalvelutuotteita ja/tai muita palveluita koskevaan sopimukseen.

Henkilötietoja käsitellään GDPR:n vaatimusten mukaisesti.

2. Sopimuksen syntyminen

Verkkokaupassa varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Sopimus syntyy asiakkaan ja yrityksen välille ja nämä ehdot tulevat osapuolia sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen verkkokaupassa, sähköpostitse tai puhelimitse ja saanut siitä varausvahvistuksen. Varausvahvistuksen asiakas saa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

3. Maksuehdot ja maksutavat

Varattuaan lomakohteen saa asiakas ilmoittamaansa sähköpostiin kirjallisen vahvistuksen. Asiakkaalle lähetetään myös lasku(t), jossa on tilisiirtolomakkeet vuokranmaksua varten. Vuokra suoritetaan pääasiassa etukäteen laskulla. Maksettaessa on käytettävä viitenumeroa tai ilmoitettava viestissä, mistä varauksesta maksu maksetaan. Varausmaksu on maksettava eräpäivään mennessä.

Jos varaus tehdään aikaisemmin kuin 3 kk ennen varauksen alkua veloitetaan asiakkaalta 30 % varauksen hinnasta. Loppumaksu 70 % erääntyy maksettavaksi kun varauksen alkuun on 2 kuukautta. Mikäli varaus tehdään myöhemmin, veloitetaan asiakkaalta koko varauksen hinta varauksen yhteydessä.

4. Peruutukset

Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti tai sähköpostilla osoitteeseen hallinta@kauppisenlomamokit.com Maksamatta jättäminen ei ole peruutus!

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:

- Viimeistään 3 kk ennen varauksen alkamispäivää, palautetaan hänelle maksettu hinta vähennettynä toimistokuluilla 100 €.

- Jos peruutus tehdään myöhemmin, veloitetaan asiakkaalta koko varauksen hinta mikäli kohdetta ei saada myytyä toiselle asiakkaalle.

- Mikäli kohde saadaan myytyä toiselle asiakkaalle, palautetaan maksettu hinta vähennettynä aiheutuneilla kuluilla, vähintään kuitenkin toimistokulut 100 €.

Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset.

5. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Yritys ilmoittaa viipymättä asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei voida toteuttaa.

Yrityksellä on myös oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas aiheuttaa häiriötä tai vaaraa alueen muille asiakkaille tai itselleen. Kaikki häiriöstä aiheutuneet kulut veloitetaan asiakkaalta.

6. Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12 asti ellei kohdekuvauksessa tai ajo-ohjeessa ole muuta mainittu. Avainten luovutukseen liittyvät ohjeet toimitetaan asiakkaalle ajo-ohjeen yhteydessä.

Lomakohteen vuokraan sisältyy vapaa käyttöoikeus ilmoitetulle enimmäismäärälle yöpyjiä. Yöpyjämäärän ylittämisestä tulee aina sopia erikseen! Lomakohteen varustus käy ilmi lomakohteen kuvauksesta yrityksen nettisivuilla.

Tupakointi on kiellettyä sisätiloissa.

Lupa lemmikin tuomiseen lomakohteeseen on aina pyydettävä erikseen myyjätaholta.

7. Asiakkaan vastuu ja vahingonkorvaukset

Asiakkaan on noudatettava vuokrakohteessa normaalia siisteystasoa ja pidettävä huolta vuokrakohteen irtaimistosta. Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä ja yrittäjän muuten antamia ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita.

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Loppusiivous ei lähtökohtaisesti sisälly majoitushintaan, vaan asiakas on velvollinen huolehtimaan riittävästä siivouksesta. Kohde tulee jättää samaan kuntoon kuin se oli sinne saavuttaessa.

Tietyissä kohteissa siivous kuuluu kohteen hintaan - tämä kerrotaan asiakkaalle tilausvahvistuksessa. Erikoissiivouksesta ja mahdollisesti aiheutetuista vahingoista asiakasta veloitetaan aiheutuneet kulut.

Asiakas vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. tapaturmien ja peruutusturvan osalta.

8. Huomautukset ja reklamaatiot

Asiakas on velvollinen tekemään välittömästi yritykselle tai tämän edustajalle huomautuksen mahdollisista puutteista, jotta ne voidaan korjata jo palvelun käytön aikana.

Mikäli puutteita ei ole korjattu vuokra-ajan/palvelun aikana, korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti yritykselle tai välittäjälle 30 vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Yhteystiedot löytyvät tilausvahvistuksesta.